جامع‌ترین شبکه ورزشی و رفاهی سازمانی
دارندگان کارت

فعالسازی، موجودی، شارژ، مدیریت کارت، گزارشات

لیست مراکز

خدمات ورزشی، فرهنگی رفاهی، رستوران، فروشگاه و...

پنل پذیرندگان

پذیرش مشتری، آمار و گزارشات مالی (ویژه پذیرندگان)